główna zawartość
artykuł nr 1

Raport o stanie gminy Żelechów za 2018 rok

 1. Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2019 r. poz. 506), Burmistrz Żelechowa zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miejskiej w Żelechowie raport o stanie gminy.
 2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.
 3. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi.
  1. nad przedstawionym przez Burmistrza raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.
  2. w debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
  3. mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
  4. liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.
 4. Debata nad raportem o stanie gminy Żelechów za rok 2018 odbędzie się podczas X-ej sesji Rady Miejskiej w Żelechowie, w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelechowie.
 5. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.