główna zawartość
artykuł nr 1

Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowj...

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów – ul. Piłsudkiego 47 , 08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na „Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowj na budowę pływalni krytej przy Gimnazjum w Żelechowie”

artykuł nr 2

Dostawa oleju opałowego lekkiego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w łącznej ilości około 310 tyś. litrów do następujących obiektów zamawiającego: 1)do kotłowni olejowej przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie - 268 tyś. litrów. 2) do szkół podstawowych na

artykuł nr 3

Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Żelechowie - zlewnia PP-1

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 46 z dnia 2004.03.30

POZYCJA 16045

Żelechów: budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Żelechowie - zlewnia PP-1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

roboty budowlane

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Żelechów, do kontaktów: Szubielski Andrzej, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów, woj. mazowieckie, tel. 025 7541189, fax 025 7541144, e-mail zelechow@interia.pl, www.zelechow.prv.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, pod którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Żelechowie - zlewnia PP-1

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: 1)Kanały grawitacyjne z PCV SN8 fi 200 - 2261 mb

2)Kanał tłoczny z PE-HD fi 80 - 530 mb.

3)Zbiornikowa przepompownia ścieków szt. 1 - Q = 13,8 m3/h

4) Przykanaliki z PCV SN4 fi 160 - 1958 mb - 113 szt.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Woj. mazowieckie, pow. garwoliński, miasto Żelechów

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wielkość lub zakres zamówienia: budowa sieci kanalizacyjnej:

1)Kanały grawitacyjne z PCV SN8 fi 200 - 2261 m.b.

2)Kanał tłoczny z PE-HD fi 80 - 530 m.b.

3)Zbiornikowa przepompownia ścieków szt. 1 - Q@ 13,8 m3/h

4) Przykanaliki z PCV SN4 fi 160 - 1958 m.b. - 113 szt.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:; data zakończenia: 30.11.2004

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 40.000,00 PLN

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i spełniają wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w SIWZ

 

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:

1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert:

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich wagi:

cena - 90%

termin wykonania - 5%

warunki gwarancji i rękojmi - 5%

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 21.05.2004, cena - 40 PLN

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 24.05.2004 godzina 12:00

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 40 od ostatecznego terminu składania ofert

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 24.05.2004 godzina 12:00, Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47 w sali konferencyjnej

 

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE : Nie

2) Data wysłania ogłoszenia: 24.03.2004

 

artykuł nr 4

Termomodernizacja budynków szkół w mieście i gminie Żelechów

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 48 z dnia 2004.04.01

POZYCJA 16645

Żelechów: termomodernizacja budynków szkół w mieście i gminie Żelechów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

roboty budowlane

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Żelechów, do kontaktów: Szubielski Andrzej tel.(025)7541189, ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów, woj. mazowieckie, tel. 025 7541189, fax 025 7541144, e-mail zelechow@interia.pl, www.zelechow.prv.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, pod którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: termomodernizacja budynków szkół w mieście i gminie Żelechów

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie I - wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku Gimnazjum w Żelechowie przy ul. Ogrodowej 3.

Zadanie II - wykonanie robót termomodernizacyjnych w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie gm. Żelechów.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: woj. mazowieckie, pow. garwoliński, 1) miasto Żelechów, 2) Stary Kębłów gmina Żelechów

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV):

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wielkość lub zakres zamówienia: Zadanie I obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, styropianem gr.- 5 cm z wykonaniem elewacji o pow. 1690 m2.

zadanie II - obejmuje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku - gr.8 cm, z wykonaniem elewacji o pow. 637 m2 oraz wymianę stolarki okiennej w ilości 58 szt/240 m2.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:; data zakończenia: 30.10.2004

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 15.000 PLN

2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i spełniają wymogi art.22, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w SIWZ.

 

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia:

1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 21.05.2004, cena - 50 PLN

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 26.05.2004 godzina 11:00

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 40 od ostatecznego terminu składania ofert

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 26.05.2004 godzina 11:05, Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47 - sala konferencyjna.

 

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE : Nie

2) Data wysłania ogłoszenia: 29.03.2004