główna zawartość
artykuł nr 1

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Powrót osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa


Rozwiedziony/a  składa  wniosek o przyjęcie oświadczenia. Oświadczenie składa się osobiście przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego do protokołu. (opłata skarbowa wynosi 11 zł). Termin złożenia oświadczenia wynosi 3 miesiące od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

 W trybie art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy można powrócić jedynie do nazwiska noszonego w chwili zawarcia ostatniego małżeństwa.

Oświadczenie o powrocie do nazwiska można złożyć w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego również wtedy, gdy akt małżeństwa został sporządzony w innym Urzędzie Stanu Cywilnego. Należy okazać wtedy wyrok rozwodowy lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie. Protokół przyjęcia oświadczenia zostanie przekazany do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.

Po naniesieniu w akcie małżeństwa wzmianki o zmianie nazwiska (ok.3 – 4 dni) można uzyskać odpis aktu małżeństwa z adnotacjami o rozwiązaniu małżeństwa i o zmianie nazwiska.

Po upływie trzymiesięcznego terminu lub jeśli w grę wchodzi zmiana na inne nazwisko niż noszone przed zawarciem małżeństwa, zmiany nazwiska można dokonać w trybie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imion i nazwisk.

Podstawa prawna : Art.59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z póź.zm.)