Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt stały


Wymagane dokumenty:
1. Dokument stwierdzający tożsamość
2. Książeczka wojskowa
3. Wypełniony wniosek zgłoszenia pobytu stałego
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie na pobyt stały (akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale osobnej kwatery stałej) wskazujący osobę uprawniona do potwierdzenia pobytu osoby dokonującej zameldowania.

Opłaty:
Czynności związane z zameldowaniem nie podlegają opłatom.

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Miejski w Żelechówie- Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców, pok. Nr 12, tel. 75-41-138

Termin i sposób załatwiania sprawy:
Załatwianie sprawy meldunkowej w formie zameldowania na pobyt stały następuje bezzwłocznie po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

Uwagi:
- W przypadku zameldowania na pobyt stały osoby, której poprzednie miejsce pobytu stałego mieściło się poza obszarem działania Urzędu ( teren Miasta i Gminy Żelechów), podczas dokonywania czynności zameldowania należy bezwzględnie okazać poświadczenie wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w tym samym czasie można posiadać tylko jedno miejsce pobytu stałego)
- Podczas zameldowania wymagana jest obecność osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu (wynajmującego, najemcy posiadacza spółdzielczego prawa do lokalu), w którym ma nastąpić zameldowanie

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993)

Załączniki
Druk wniosku zgłoszenia pobytu stałego   34.924 KB