główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:"Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w gminie Żelechów"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym


Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów - ul. Piłsudkiego 47 ,
08-430 Żelechów ogłasza przetarg  nieograniczony na roboty budowlane:
"Wykonanie nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w gminie Żelechów"
Zamówienie obejmuje wykonanie :
Etap I  - wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w Stefanowie gm. Żelechów na długości 976 m. Grubość warstwy nawierzchni bitumicznej 6 cm. Powierzchnia 4782 m2.
ETAP 2 - wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Żelechowie:  ul. KRÓTKA, Al. Woj. polskiego, Lipowa  - powierzchnia 4982 m2. Grubość warstwy nawierzchni bitumicznej 5 cm.

1.Specyfikację  Istotnych Warunkach Zamówienia można nabyć w cenie 50,00 zł w Urzędzie Miasta i Gminy w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 47, w lokalu nr 5 w godz. 830 - 1530 .
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ani wariantowych.
3.Termin realizacji zamówienia: do 30 października 2005 r.                      
4.W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art.24 ust.1 którzy spełniają wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w SIWZ
5. Wymagane wadium: 6.000,00 PLN.
6.Kryteria oceny ofert i ich wagi: cena - 100%,
7.Termin związania ofertą: 40 dni od ostatecznego terminu składania ofert
8.Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 września 2005r. o godz. 1100  w Urzędzie Miasta i Gminy w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 47 w sali nr 13.
9.Oferty należy składać w terminie do dnia otwarcia ofert do godziny 1100 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47, 1 piętro, w trwale zamkniętych kopertach z napisem: "Przetarg na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych na terenie gminy Żelechów"


Żelechów 20-07-2005 r