artykuł nr 1

Rok 2007

.......

Załączniki:
UCHWAŁA Nr V/22/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2006 rok 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr V/24/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr V/25/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku dla gminy Żelechów 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr V/26/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Żelechów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr V/32/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 marca 2007r. w sprawie: wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o wyrażenie opinii dotyczącej połączenia Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku i Gimnazjum w Starym Goniwilku w Zespół Szkół w Starym Goniwilku 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr VI/33/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żelechowie 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr VI/41/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów 121 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr VI/42/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żelechów 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/44/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie: uchwalenia Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Żelechów na lata 2007-2015 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VI/45/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie: uchwalenia Gminnej Strategii Integracji i Polityki Społecznej Gminy Żelechów na lata 2007 - 2015 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/46/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia potyczki długoterminowej 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/47/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/48/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VII/49/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: emisji obligacji Gminy Żelechów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/54/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Żelechów 218 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/55/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: powołania Zespołu Opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/56/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Garwolinie 23 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/57/ 07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: rozpatrzenia skargi mieszkańców miasta i gminy Żelechów 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/58/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: rozpatrzenia skargi sołtysa wsi Stary Kębłów Jerzego Pieńkosa 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr VIII/59/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: rozpatrzenia skargi sołtysa wsi Wola Żelechowska i byłych sołtysów ze wsi Łomnica i Stary Goniwilk 22 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/60/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na 2008 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/61/O7 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008r. 521 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/62/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2008 rok 482 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/63/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/64/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/65/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej na 2008 rok 990 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/66/2007 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: określenia stawek czynszu najmu za lokale użytkowe 501 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/67/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 689 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/68/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/69/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 432 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/70/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Żelechów 628 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/71/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/72/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: wydzierżawienia części gruntu 464 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/73/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizacją zadania - dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żelechowie 529 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/74/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Staszica 4 520 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/75/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 39, oraz udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości 769 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/76/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów położonej w Woli Żelechowskiej 454 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IX/77/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie: wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 października 2007r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/78/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007r. 823 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/79/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/47/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/80/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/49/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2007 r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/81/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IX/69/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 listopada 2007 r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/82/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 169 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/83/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żelechów na rok 2008 59 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr X/84/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie: zasad korzystania ze stołówki w Zespole Szkół w Żelechowie 41 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała nr X/85/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego 95 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer