artykuł nr 1

UCHWAŁY 2009

Załączniki:
Załącznik do Uchwały Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 r. 496 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/183/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Żelechowie na 2010 rok 74 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/182/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/170/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz tryb ich pobierania. 46 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/181/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/166/09 Rady MIejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009 r. 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/180/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Komunalnej i Budżetu 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/179/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: odwołania członka Komisji Komunalnej i Budżetu 33 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/178/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. 240 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/165/09 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów - załącznik poniżej 35 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/176/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/165/09 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. 116 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/175/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/165/09 z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 54 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/174/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/163/09 z dnia 17 listopada 2009 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 r. 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/173/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Domańskiego 81 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/172/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Żelechowa 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIV/171/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej na 2010 rok 67 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/170/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania 185 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/169/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie: rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na 2010 r. 143 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/168/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie: zamiany nieruchomości 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/167/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. 199 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/166/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie: określenia stawek cyznsyu najmu za lokale użytkowe 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/165/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 145 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/164/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie: przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2010 roku 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/163/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 r. 43 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXIII/162/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na 2010 r. 71 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/161/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 września 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów. 66 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XXI/160/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 września 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. 585 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/159/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej w mieście Żelechów, gmina Żelechów 48 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/158/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żelechów 45 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/157/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/144/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 51 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XX/156/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. 11 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/155/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatu Garwolińskiemu na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych - dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego 473 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/154/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy Żelechów środków stanowiących fundusz sołecki 473 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/153/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów 473 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/152/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Zintegrowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Żelechów na lata 2007-2015 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIX/151/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. 256 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/149/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie: ustalenia ceny ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi 473 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/148/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 473 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/147/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie: ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów 179 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/146/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie: regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów 309 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/145/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. 597 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVIII/144/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 473 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/143/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizacje zadań p.n.: "Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1369W Żelechów - Huta Zadybska - Okrzeja (Al. Wojska Polskiego w Żelechowie)" 473 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/142/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Żelechów za 2008 rok 473 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/140/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie: wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXV/197/2001 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 lipca 2001 r. w sprwie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów na okres 10 lat 193 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/139/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie: uchwalenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Żelechów na lata 2009-2016 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/138/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów 473 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/137/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na rok 2009 424 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVII/134/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. 590 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/133/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 r. 655 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/132/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w Piastowie 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/131/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Barbary Morańskiej 545 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/130/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Stowarzyszenia Wspiernia Aktywności Lokalnej "RAZEM dla miasta i wsi" na uchwałę Rady Miejskiej w Żelechowie Nr XXV/197/2001 z dnia 26 lipca 2001 r. 150 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/129/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania wartości jednego punktu stanowiącegopodstawę określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego w tym pracowników jednostek budżetowych. 307 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/128/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Żelechów na lata 2009 - 2016 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/127/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie: przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Żelechów na lata 2009-2016 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer