artykuł nr 1

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa z dnia 31.12.2018 r.

artykuł nr 2

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

artykuł nr 3

Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

artykuł nr 4

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

artykuł nr 5

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa w sprawie wydania postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 807"