artykuł nr 1

Uchwała Nr V/32/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 grudnia 2018 r.

artykuł nr 2

Uchwała Nr IV/19/2018 - IV/31/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr IV/31/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Żelechowa 271 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Budżet 2019 załączniki cz 3 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Budżet 2019 załączniki cz 2 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Budżet 2019 załączniki cz 1 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Budżet 2019 - część opisowa MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/30/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2019 rok 594 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/29/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2019 ? 2028 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/28/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023 212 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 ? 2023 294 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/26/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Żelechów 257 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/25/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na 2019 rok 905 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/24/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2019 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/23/2018 w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla radnych 292 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/22/2018 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie użytecznych na rok 2019 w Gminie Żelechów 433 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/21/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żelechów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/20/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018 709 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr IV/19/2018 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2018 ? 2028. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały Nr III/7/2018 - III/18/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 grudnia 2018 r.

Załączniki:
Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego 205 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2018 r. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/308/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów 463 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała III/14/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania 279 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 536 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/12/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żelechów na rok 2019 899 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2019 354 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie ogłoszenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania wysokości podatku leśnego na rok 2019 157 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/9/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019 267 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/8/2018 w sprawie zmiany w WPF Gminy Żelechów na 2018 rok MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr III/7/2018 w sprawie uchylenia uchwały XLV/295/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZOZ w Garwolinie 234 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Uchwały Nr II/3/2018 - II/6/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2018 roku

artykuł nr 5

Uchwały Nr I/1/2018 - I/2/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 listopada 2018 r.