artykuł nr 1

Uchwały Nr XLVIII/329/2022 - XLVIII/336/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2022 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr XLVIII/336/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żelechowa. 235 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVIII/335/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie naprawy programu ochrony powietrza określonego uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. 205 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVIII/334/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na lata 2023-2024. 313 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVIII/333/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów. 165 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVIII/332/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Żelechów. 193 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVIII/331/2022 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. 348 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVIII/330/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 548 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVIII/329/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2022-2030. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Uchwały Nr XLVII/318/2022 - XLVII/328/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr XLVII/328/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2023. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/327/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2023 – 2030. 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/326/2022 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. 280 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/325/2022 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie użytecznych na rok 2023 w Gminie Żelechów. 208 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/324/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2023. 350 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/323/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2023. 233 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/322/2022 w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2023. 223 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/321/2022 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2023. 192 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/320/2022 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 199 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/319/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 585 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLVII/318/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2022-2030. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały Nr XLVI/316/2022 - XLVI/317/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 listopada 2022 r.

artykuł nr 4

Uchwały Nr XLV/313/2022 - XLV/315/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 października 2022 r.

artykuł nr 5

Uchwały Nr XLIV/310/2022 - XLIV/312/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2022 r.