artykuł nr 1

Uchwały Nr XLII/298/2022 - XLII/306/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2022 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr XLII/306/2022 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żelechowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021. 159 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLII/305/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Żelechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2021 rok. 158 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLII/304/2022 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Żelechowa. 195 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLII/303/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na rok 2022. 645 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLII/302/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2022-2030. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLII/301/2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Żelechów w roku szkolnym 2022/2023 190 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLII/300/2022 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu. 369 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLII/299/2022 w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2022-2026 z perspektywą do 2030 r.”. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XLII/298/2022 w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Żelechów za lata 2018-2019 z uwzględnieniem roku 2020. 839 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Uchwały Nr XLI/296/2022 - XLI/297/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 2 czerwca 2022 r.

artykuł nr 3

Uchwały Nr XL/289/2022 - XL/295/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 kwietnia 2022 r.

artykuł nr 4

Uchwały Nr XXXIX/280/2022 - XXXIX/288/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2022 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr XXXIX/288/2022 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/276/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Żelechów. 161 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXIX/287/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na rok 2022. 319 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXIX/286/2022 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 196 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXIX/285/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie na czas nieokreślony lokalu użytkowego oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy użyczenia. 217 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXIX/284/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. 161 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXIX/283/2022 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do organów sołectwa Zakrzówek. 197 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXIX/282/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 722 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXIX/281/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2022-2030. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXIX/280/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Żelechowa do dokonywania zmian w budżecie dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. 160 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Uchwały Nr XXXVIII/272/2022 - XXXVIII/279/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 lutego 2022 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr XXXVIII/279/2022 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Żelechowie na 2022 rok. 213 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2022 roku. 238 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVIII/277/2022 w sprawie ustanowienia programu osłonowego ?Korpus Wsparcia Seniorów? na rok 2022. 213 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVIII/276/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Żelechów. 164 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVIII/275/2022 w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez uczelnie. 291 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVIII/274/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację Systemu Monitoringu Położniczego. 233 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVIII/273/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r. 689 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr XXXVIII/272/2022 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2022-2030. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer