artykuł nr 1

Uchwały Nr LIX/398/2023 - LIX/399/2023 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2023 r.

artykuł nr 2

Uchwały Nr LVIII/388/2023 - LVIII/397/2023 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 grudnia 2023 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr LVIII/397/2023 w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. 199 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LVIII/396/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. 194 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LVIII/395/2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. 249 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LVIII/394/2023 w sprawie emisji obligacji komunalnych. 250 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LVIII/393/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2024. 594 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LVIII/392/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2024-2032. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LVIII/391/2023 sprawie uchwalenia budżetu gminy Żelechów na rok 2024. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LVIII/390/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2024-2032. 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LVIII/389/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2023. 650 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LVIII/388/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2023-2033. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały Nr LVII/378/2023 - LVII/386/2023 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 listopada 2023 r.

Załączniki:
UCHWAŁA Nr LVII/378/2023 w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów”. 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LVII/379/2023 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2023-2033. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LVII/380/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2023 r. 694 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LVII/381/2023 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024. 161 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LVII/382/2023 sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2024. 161 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LVII/383/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2024. 167 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LVII/384/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2024. 233 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LVII/385/2023 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie użytecznych na rok 2024 w Gminie Żelechów. 301 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
UCHWAŁA Nr LVII/386/2023 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. 258 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 4

Uchwały Nr LVI/373/2023 - LVI/377/2023 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2023 r.

artykuł nr 5

Uchwały Nr LV/368/2023 - LV/372/2023 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 października 2023 r.