Uchwały Nr XLI/308/13 - XLI/310/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

Uchwały Nr XL/299/13 - XL/307/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r.

Załączniki
Uchwała Nr XL/299/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2013 - 2026   713.456 KB
Uchwała Nr XL/300/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   1.832 MB
Uchwała Nr XL/301/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2014 rok   21.166 KB
Uchwała Nr XL/302/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na rok 2014 na terenie gminy Żelechów   22.791 KB
Uchwała Nr XL/303/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2014   65.123 KB
Uchwała Nr XL/304/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok   25.037 KB
Uchwała Nr XL/305/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawieokreślenia wysokości stwek podatku od środków transportowych na 2014 rok   210.629 KB
Uchwała Nr XL/299/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na 2014 rok   177.293 KB
Uchwała Nr XL/307/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w gminie Żelechów   45.053 KB
Załacznik Nr 1 do uchwały XL/307/13   7.832 MB
Załacznik Nr 2 do uchwały XL/307/13   7.821 MB
Załacznik Nr 3 do uchwały XL/307/13   4.988 MB
Załacznik Nr 4 do uchwały XL/307/13   5.681 MB

Uchwały Nr XXXIX/296/13 - XXXIX/298/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 października 2013 r.

Uchwała Nr XXXVIII/295/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 września 2013 r.

Uchwały Nr XXXVII/291/13 - XXXVII/294/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Uchwały Nr XXXVI/288/13 - XXXVI/290/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 lipca 2013 r.

Uchwały Nr XXXV/280/13 - XXXV/287/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 czerwca 2013 r

Załączniki
Uchwała Nr XXXV/280/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Żelechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012   21.619 KB
Uchwała Nr XXXV/281/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żelechowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2012   25.767 KB
Uchwała NR XXXV/282/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty   28.994 KB
Uchwała Nr XXXV/283/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2013 - 2026   605.756 KB
Uchwała Nr XXXV/284/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013   777.443 KB
Uchwała Nr XXXV/285/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Żelechów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania   186.739 KB
Uchwała Nr XXXV/286/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/273/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizacje przez Gminę Żelechów projektu pt.: "Aktywizacja Społeczno-Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   50.819 KB
Uchwała Nr XXXV/287/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zakrzówku stanowiącej własność Gminy Żelechów na czas nieoznaczony.   29.104 KB

Uchwały Nr XXXIV/273/13 - XXXIV/279/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 2013 r.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIV/273/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Żelechów projektu pt. "Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki   37.455 KB
Uchwała Nr XXXIV/274/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie dokonania zmian Wielletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2013 - 2026   745.174 KB
Uchwała Nr XXXIV/275/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013   888.527 KB
Uchwała Nr XXXIV/276/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia od Gminy Trojanów zadania własnego gminy w zakresie opieki przedszkolnej nad dziećmi z Gminy Trojanów uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żelechów   23.932 KB
Uchwała Nr XXXIV/277/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów   26.471 KB
Uchwała Nr XXXIV/278/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Żelechowie stanowiącej własność Gminy Żelechów na czas nieoznaczony   25.482 KB
Uchwała Nr XXXIV/279/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zakrzówku stanowiącej własność Gminy Żelechów na czas nieoznaczony   24.670 KB

Uchwały Nr XXXIII/263/13 - XXXIII/272/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Załączniki
Uchwała Nr XXXIII/263/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków   22.885 KB
Uchwała Nr XXXIII/264/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia ceny ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi   20.123 KB
Uchwała Nr XXXIII/265/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   395.428 KB
Uchwała Nr XXXIII/266/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   42.104 KB
załącznik do Uchwały XXXIII/266/13 - wzór deklaracji   201.581 KB
Uchwała Nr XXXIII/267/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2013 roku   91.357 KB
Uchwała Nr XXXIII/268/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Stary Goniwilk na lata 2013 - 2020"   19.428 KB
załącznik do Uchwały Nr XXXIII/268/13 - Plan Odnowy Miejscowości Stary Goniwilk   19.428 KB
Uchwała Nr XXXIII/269/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Stary Kębłów na lata 2013 - 2020"   19.416 KB
załącznik do Uchwały XXXIII/269/13 - Plan Odnowy Miejscowości Stary Goniwilk   518.215 KB
Uchwała Nr XXXIII/270/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Wola Żelechowska na lata 2013 - 2020"   19.713 KB
załącznik do Uchwały Nr XXXIII/270/13 - Plan Odnowy Miejscowości Wola Żelechowska   551.019 KB
Uchwała Nr XXXIII/271/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i wyboru przewodniczącego komisji   26.271 KB
Uchwała Nr XXXIII/272/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie zgłoszenia kandydata do tytułu "Zasłużony dla Powiatu Garwolińskiego"   53.553 KB

Uchwała Nr XXXII/262/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 marca 2013 r.

Uchwały Nr XXXI/250/13 - XXXI/261/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2013 r.

Załączniki
Uchwała Nr XXXI/251/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania p.n. Przebudowa drogi powiatowej bnr 1338W Brzegi - Kalinów - Goniwilk   26.850 KB
Uchwała Nr XXXI/252/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2013 roku   21.635 KB
Uchwała Nr XXXI/253/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   25.018 KB
Uchwała Nr XXXI/254/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2013 - 2026   591.360 KB
Uchwała Nr XXXI/255/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok   796.323 KB
Uchwała Nr XXXI/256/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żelechów   18.154 KB
Uchwała Nr XXXI/257/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Żelechów środków stanowiących fundusz sołecki   17.213 KB
Uchwała Nr XXXI/258/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na 2013 rok   278.984 KB
Uchwała Nr XXXI/259/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2013 oku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na 2013 rok   136.355 KB
Uchwała Nr XXXI/260/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2013 roku   92.885 KB
Uchwała Nr XXXI/261/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonallenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli   64.787 KB
Uchwała Nr XXXI/250/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów - Rynek z przyległymi ulicami   4.793 MB

Uchwały Nr XXX/244/13 - XXX/249/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 lutego 2013 r.

Uchwały Nr XXIX/237/13 - XXIX/243/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 stycznia 2013 r.