Uchwały Nr III/4/2014 - III/13/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 r.

Załączniki
Uchwała Nr III/4/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2014-2026   7.106 MB
Uchwała Nr III/5/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014   4.088 MB
Uchwała Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Żelechowa   277.461 KB
Uchwała Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla radnych   234.139 KB
Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Żelechów nieruchomości położonych na terenie Żelechowa pozostających w zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa powierzonych do wykonania prawa własności Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie   720.557 KB
Uchwała Nr III/9/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na 2015 rok   1.751 MB
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/375/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości   316.548 KB
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Żelechów   378.740 KB
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie odwołania członka Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty   227.912 KB
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie powołania członka Komisji Zdrowia, Kultury i Oświaty   223.136 KB

Uchwała Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 6 grudnia 2014 r.

Uchwały Nr I/1/2014 - I/2/2014 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 1 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr LIII/379/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 listopada 2014 r.

Uchwały Nr LII/370/14-LII/378/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r.

Załączniki
Uchwała Nr LII/370/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w gminie Żelechów   5.204 MB
Uchwała Nr LII/371/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2014-2026   6.674 MB
Uchwała Nr LII/372/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014   6.014 MB
Uchwała Nr LII/373/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Garwolińskiego   272.412 KB
Uchwała Nr LII/374/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2015   544.740 KB
Uchwała Nr LII/375/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości   269.289 KB
Uchwała Nr LII/376/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok   244.579 KB
Uchwała Nr LII/377/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2015 na terenie gminy Żelechów   256.045 KB
Uchwała Nr LII/378/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok   1.804 MB

Uchwały Nr LI/366/14 - LI/369/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 września 2014 r.

Załączniki
Uchwała Nr LI/366/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Żelechów   1.198 MB
Rozstrzygnięcie nadzorcze Uchwały LI/366/14   1.997 MB
Uchwała Nr LI/367/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów" cz I i II   3.029 MB
Opracowanie ekofizjograficzne do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów   331.862 KB
Ekofizjografia Miasta i Gminy Żelechów - mapa   7.312 MB
Prognoza oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów   706.715 KB
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów   1.868 MB
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów - mapa uwarunkowania   6.917 MB
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów - mapa kierunki   7.586 MB
Uchwała LI 367 14 - załącznik nr 4   3.519 MB
Uchwała Nr LI/376/14 rozstrzygnięcie nadzorcze   1.702 MB
Uchwała Nr LI/368/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2014 - 2026   6.425 MB
Uchwała Nr LI/369/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014   4.256 MB

Uchwały Nr L/361/14-L/365/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Uchwały Nr XLIX/358/14 - XLIX/360/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 sierpnia 2014 r.

Uchwały Nr XLVIII/347/14 - XLVIII/355/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 r.

Załączniki
Uchwała Nr XLVIII/347/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Żelechów za rok 2013   14.955 KB
Uchwała Nr XLVIII/348/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów   46.658 KB
Uchwała Nr XLVIII/349/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu   25.615 KB
Uchwała Nr XLVIII/350/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   24.943 KB
Uchwała Nr XLVIII/351/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za zadania pod nazwą: "Budowa kanalizacji z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów"   36.373 KB
Uchwała Nr XLVIII/352/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2014 roku   20.521 KB
Uchwała Nr XLVIII/353/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2014-2026   635.351 KB
Uchwała Nr XLVIII/354/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014   1.322 MB
Uchwała Nr XLVIII/355/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi   51.334 KB
Uchwała Nr XLVIII/356/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów   50.635 KB
Uchwała Nr XLVIII/357/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Żelechów na lata 2009-2016   145.137 KB

Uchwały Nr XLVII/343/14 - XLVII/346/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 maja 2014 r.

Uchwały Nr XLVI/335/14 - XLVI/342/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Załączniki
Uchwała Nr XLVI/335/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżecie gminy na rok 2014   520.402 KB
Uchwała Nr XLVI/336/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2014 - 2026   704.616 KB
Uchwała Nr XLVI/337/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków   19.260 KB
Uchwała Nr XLVI/338/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny ścieków dowożonych wozami asenizacyjnych   19.197 KB
Uchwała Nr XLVI/339/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia nieruchomości położonej w Żelechowie stanowiącej własność Gminy Żelechów na czas oznaczony   75.197 KB
Uchwała Nr XLVI/340/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia nieruchomości położonej w Łomnicy stanowiącej własność Gminy Żelechów na czas oznaczony   79.518 KB
Uchwała Nr XLVI/341/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Żelechów na lata 2014 - 2020   17.260 KB
Uchwała Nr XLVI/342/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzniesienia pomnika upamiętniającego postać Romualda Traugutta   53.795 KB

Uchwały Nr XLV/326/14 - XLV/334/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2014 r.

Załączniki
Uchwała Nr XLV/326/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   25.682 KB
Uchwała Nr XLV/327/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok   866.579 KB
Uchwała Nr XLV/328/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2014 - 2026   682.321 KB
Uchwała Nr XLV/329/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Żelechów środków stanowiących fundusz sołecki   18.229 KB
Uchwała Nr XLV/330/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwirzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2014 roku   82.762 KB
Uchwała Nr XLV/331/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia nieruchomości położonej w Żelechowie stanowiącej własność Gminy Żelechów na czas oznaczony   67.158 KB
Uchwała Nr XLV/332/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy udostępnienia nieruchomości położonej w Łomnicy stanowiącej własność Gminy Żelechów na czas oznaczony   67.842 KB
Uchwała Nr XLV/333/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2014   318.029 KB
Uchwała Nr XLV/334/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na 2014 rok   154.215 KB

Uchwały Nr XLIV/324/14 - XLIV/325/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 5 marca 2014 r.

Uchwały Nr XLIII/312/14 - XLIII/323/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 lutego 2014 r.

Uchwały Nr XLII/311/14 - XLII/320/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014 r.

Załączniki
Uchwała Nr XLII/311/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2014-2026.   727.762 KB
Uchwała Nr XLII/312/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2014 rok.   890.508 KB
Uchwała Nr XLII/312/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2014 rok. - załączniki   2.599 MB
Uchwała Nr XLII/313/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1337W Miastków Kościelny - Ryczyska- Gózdek.   28.479 KB
Uchwała Nr XLII/314/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie użytecznych na rok 2014 w Gminie Żelechów.   67.016 KB
Uchwała Nr XLII/315/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.   76.314 KB
Uchwała Nr XLII/316/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w prawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" w formie pieniężnej.   29.400 KB
Uchwała Nr XLII/317/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 2014-2020" w formie rzeczowej.   25.592 KB
Uchwała NR XLII/318/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.   188.215 KB
Uchwała Nr XLII/319/18 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dalsze wydzierżawienie nieruchomości.   50.654 KB
Uchwała Nr XLII/320/14 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żelechowie na 2014 rok.   64.021 KB