Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Załączniki
Zarządzenie Burmistrza Żelechowa   186.143 KB
Treść ogłoszenia   163.491 KB
Formularz oferty   353.394 KB
Formularz sprawozdania   390.256 KB

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Informacja dot. wynajmu lokali w ratuszu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Burmistrz Żelechowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Żelechów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o przystąpieniu do sporządzenia mi...

Burmistrz Żelechowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Żelechowie uchwały nr XXXIII/221/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Żelechów oraz części miasta Żelechów.

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o przystąpieniu do sporządzenia miejsc...

Burmistrz Żelechowa zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Żelechowie uchwały nr XXXIII/220/2017 z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów.

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Rewitalizacji dla Gminy Żelechów".

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu p.n.: "Program Rewitalizacji dla Gminy Żelechów" w dniach od 16.06.2017r. do dnia 30.06.2017r.

obrazek
Załączniki
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych   355.941 KB
Program rewitalizacji   2.718 MB
Formularz uwag   172.000 KB

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok

Załączniki
Sprawozdanie   159.013 KB

Ogłoszenie o naborze członków do Komitetu Rewitalizacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Ogłoszenie podsumowujące przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 20 kwietnia 2017r. do 12 maja 2017r.

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Żelechów na lata 2016-2026".

Załączniki
Obwieszczenie Burmistrza Żelechowa   1.037 MB

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn: "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Żelechów na lata 2016-2026"

Załączniki
Ogłoszenie   348.354 KB

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie wyznaczania składu oraz określenia zasad działania Komitetu Rewitalizacji od dnia 31.01.2017r. do dnia 02.03.2017r.

Załączniki
Ankieta Konsultacyjna   77.500 KB
Projekt Uchwały- Komitet Rewitalizacji   58.000 KB
Formularz uwag   81.000 KB

Ogłoszenie Burmistrza Żelechowa

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Załączniki
Ogłoszenie o naborze   679.787 KB
Formularz zgłoszenia kandydata   188.729 KB