główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane: "Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Starym Kębłowie"

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
powyżej 14 000 euro.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów ? ul. Piłsudskiego 47 ,
08-430 Żelechów ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane:
?Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego
przy Zespole Szkół w Starym Kębłowie?
 
Zakres robót określony przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, obejmuje wykonanie robót budowlanych ? budowa boiska przy Zespole Szkół w Starym Kębłowie o wymiarach 22m x 44m o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z drenażem, bieżni owalnej z odcinkiem prostej, skoczni do trójskoku i skoku w dal wraz z  ogrodzeniem boiska.
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej w skrócie siwz.
 
1. Specyfikację Istotnych Warunkach Zamówienia można nabyć w Urzędzie Miasta i Gminy
  w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 47, w lokalu nr 9 w godz. 800 ? 1600 lub na stronie
  internetowej Urzędu www.zelechow.prv.pl
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Termin realizacji zamówienia: 23 czerwca 2008 do 25 sierpnia 2008r.
4. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie
  art.24 ust.1 i 2 którzy spełniają wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo 
  zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe zawarte w
  SIWZ.
Zamawiający wyznaczył następujące warunki dodatkowe zawarte w SIWZ, które oferent spełni przedstawiając właściwie sporządzoną ofertę, oraz załączy do oferty niżej wymienione dokumenty warunkujące udział w przetargu w żądanej kolejności: (dotyczy generalnego wykonawcy i członków konsorcjum):
a)   wykonawca złoży ofertę według wzoru który jest dodatkiem nr 1 do s.i.w.z.
b) Uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi (wyciąg z rejestru właściwego dla rodzaju firmy stwierdzający stan prawny, miejsce rejestracji i charakter działalności z datą nie wcześniejsze niż 6 miesięcy przed datą składania ofert oraz uprawnienia właściwe dla wykonawstwa prac będących przedmiotem przetargu).
c) Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy
d) Oświadczenie że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 ustawy i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
e) Oświadczenie, że w stosunku do wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego lub nie ogłoszono upadłości.
f)   Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami w terenie, którego dotyczy przedmiot zamówienia. 
g) Wykaz zrealizowanych w latach 2004, 2005, 2006 zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia potwierdzonych referencjami lub innymi dokumentami wg. dodatku nr 2 do s.i.w.z.
h) Wykaz personelu kierowniczego i osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia wg. dodatku nr 3 do s.i.w.z. ? załączyć kopie uprawnień osób przewidzianych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych jak również zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w myśl art.12 prawa budowlanego).
i) Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji przedmiotu zamówienia wg. dodatku nr 4 do s.i.w.z.;
j)Wykaz osób uprawnionych do podpisywania ofert i podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy lub wykonawców działających wspólnie. dodatek nr 8 do siwz.
k)Umowa zawarta pomiędzy podmiotami występującymi wspólnie lub umowa konsorcjum.
l)Zaświadczenia: z Urzędu Skarbowego, oraz ZUS-u lub KRUS-u o nie zaleganiu z opłatami podatków i składek, datowane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
ł) Informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy,  potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert (dotyczy generalnego wykonawcy).
m) Kopia bilansu za ostatni rok i informacja określająca obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem jeżeli oferent jest zobowiązany sporządzać bilans albo tylko informację określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem jeżeli oferent nie jest zobowiązany sporządzać bilansu.
n) Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych, wydane nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy oferent jest osobą prawną zaświadczenie winno dotyczyć wszystkich członków władz firmy.
o) Dowód wniesienia wadium
p) Szczegółowy kosztorys ofertowy, który jest podstawą do określenia ceny oferty.
q) Tabela elementów robót z określonymi cenami jednostkowymi tych elementów.
r)   Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót.
s)   Podpisany wzór umowy (dodatek nr 6 do s.i.w.z).
 t) Dokument gwarancyjny wg. dodatku nr 7 do s.i.w.z.
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów lub kserokopii. Dokumenty złożone w formie oryginałów muszą być parafowane. Zamawiający dopuszcza parafowanie przez jedna z osób podpisujących ofertę. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą ?ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM? i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający dopuszcza poświadczenia zgodności z oryginałem przez jedną z osób podpisujących Formularz Oferty.
    Ocena spełniania warunków przez wykonawców odbywać się będzie na podstawie  
  złożonych ofert oraz załączonych do niej wymaganych dokumentów lub
  oświadczeń, według formuły spełnia ? nie spełnia.
5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium: 15.000,00 zł PLN.
6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
7. Kryteria oceny ofert i ich wagi: cena - 100%
8. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 2 stycznia 2008 r. o godz. 1000 w Urzędzie
  Miasta i Gminy w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 47 w sali nr 13.
10. Oferty należy składać w terminie do dnia otwarcia ofert do godziny
1000 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie ul.
Piłsudskiego 47, 1 piętro, w trwale zamkniętych kopertach z napisem:
Oferta w przetargu nieograniczonym na: ?
Budowa wielofunkcyjnego obiektu
sportowego przy Zespole Szkół w Starym Kębłowie?.
11. Ogłoszenie zamieszczone jest na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod
  Numerem 245816-2007.
 
Żelechów 10-12-2007 r