artykuł nr 1

Uchwały Nr XVI/151/11 - XVI/160/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/160/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów. 61 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/159/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2012-2016 109 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/158/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r. 65 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/157/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2012 rok. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/156/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2012 - 2018 340 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/155/11 165 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/155/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 - 2018 112 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do uchwały XVI/154/11 216 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do uchwały XVI/154/11 194 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Tabela Nr 1 do uchwały XVI/154/11 168 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/154/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011. 187 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/153/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/152/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XII/117/11Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XVI/151/11 rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: stwierdzenia nieważności Uchwały Nr X/105/11Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Uchwały Nr XV/133/11 - XV/150/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XV/150/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. "Efektywna edukacja - nasz cel, twoja przyszłość. Program rozwojowy szkół podstawowych gm. Żelechów". 39 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/149/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. "Indywidualizacja szansą na rozwój". 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/148/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Żelechowie. 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/147/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Łomnica na lata 2011 - 2018" 372 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/146/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Żelechowa. 81 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na 2012 rok. 131 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/144/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i wyboru przewodniczącego komisji. 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/143/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 90 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/142/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2012 rok 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/141/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r. 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 2 do uchwały XV/140/11 169 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 1 do uchwały XV/140/11 134 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/140/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie Nr IX/64/07 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 78 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/139/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok. 58 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/138/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2012 64 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/137/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2012 na terenie gminy Żelechów. 62 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/136/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012 60 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
wykaz przedsięwzięć do uchwały XV/135/11 87 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 2 do uchwały XV/135/11 57 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 1 do uchwały XV/135/11 91 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/135/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 - 2018 110 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 2 do uchwały XV/134/11 184 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 1 do uchwały XV/134/11 162 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011. 224 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załacznik Nr 2 do uchwały XV/133/11 184 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik Nr 1 do uchwały XV/133/11 162 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Tabela Nr 1 do uchwały XV/133/11 164 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XV/133/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011. 175 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Uchwały Nr XIV/129/11 - XIV/132/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 października 2011 r.

artykuł nr 4

Uchwały Nr XIII/120/11 - XIII/128/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/128/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod tytułem "Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach Stary Kębłów i Stary Goniwilk" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. 138 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/127/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Garwolinie oraz Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2012-2015. 174 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/126/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów. 174 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/125/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Kochanowskiego. 134 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/124/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Żelechowie stanowiącej własność Gminy Żelechów 135 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/123/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Żelechowie. 136 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XIII/122/11 194 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/122/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 - 2018 107 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
objaśnienia do Uchwały Nr XIII/121/11 70 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 2 do Uchwały XIII/121/11 145 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do Uchwały XIII/121/11 161 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 176 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik do Uchwały Nr XIII/120/11 (mapa) MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów 183 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Uchwały Nr XII/113/11 - XII/119/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XII/119/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany siedzib niektórych obwodowych komisji wyborczych. 88 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/118/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury 113 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/117/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/116/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 103 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/115/11 272 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/115/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 - 2018. 118 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/114/11 167 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/114/11 122 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Tabela Nr 1 do uchwały Nr XII/114/11 97 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/114/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011. 132 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała Nr XII/113/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/110/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 106 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer