artykuł nr 1

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów”

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - wzór umowy 120 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 2 - formularz ofertowy 53 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 3 - ośwaidzcenie o spełniniu warunków udziału w postępowaniu 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 40 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 147 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 7 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia ( w przypadku powoływania się wykonawcy na zasoby innego podmiotu) 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 8 - 8. Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Uchwała Nr XLVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów oraz Uchwała Nr XLVIII/315/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów oraz Uchwała Nr IX/69/2019 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 10.12.2019 499 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 1 - wzór umowy 124 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załacznik nr 2 - formularz ofertowy 86 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja po otwarciu ofert MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 943 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o zawarciu umowy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - wzór umowy 163 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 49 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 28 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 -oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 29 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 - wykaz pracowników 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu) 31 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 - przedmiar -etap I MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 - przedmiar - etap II 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 - dokumentacja projektowa cz I 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 - dokumentacja projektowa cz II 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12 - Szczegółowa Specyfikacja TechnicznaWykonania i Odbioru Robót 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 571 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja po otwarciu ofert MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o zawarciu umowy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Modernizacja dróg gminnych w Gminie Żelechów - etap II

artykuł nr 4

Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie.

artykuł nr 5

Przebudowa zabytkowego dworku przy ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej.

Załączniki:
Informacja o zawarciu umowy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Przedłużenie terminu związania ofertą. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja po otwarciu ofert MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 12 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót. 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa cz II 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa cz I 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 10 - Przedmiar - etap II 10 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 - Przedmiar - etap I MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 - Wykaz Pracowników 19 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych 20 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 25 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postemplowaniu 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 32 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - wzór umowy 147 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o przetargu 11 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer