Uchwały III/18/10 - III/32/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r.

Załączniki
Uchwała Nr III/18/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.   409.624 KB
Załącznik inwestycyjny do Uchwały Nr III/18/10   50.500 KB
Uchwała Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie aktualizacji "Programu ochrony środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017".   253.545 KB
Program ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017   871.537 KB
Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie aktualizacji "Planu gospodarki odpadami dla Gminy Żelechów na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017"   253.750 KB
Plan gospodarki odpadami dla gminy Żelechów na lata 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017   1.066 MB
Uchwała Nr III/21/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Żelechów.   309.021 KB
Uchwała Nr III/22/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Żelechów na lata 2009 - 2016, uchwalonego Uchwałą Nr XVI/127/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 stycznia 2009 r.   1.370 MB
Uchwała Nr III/23/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łomnica na lata 2010 - 2016   3.255 MB
Uchwała Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.   364.775 KB
Uchwała Nr III/25/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Gminy Żelechów w zamian za wygaśniecie zobowiązania podatkowego.   206.544 KB
Uchwała Nr III/26/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Żelechów w zamian za wygaśniecie zobowiązania podatkowego.   206.320 KB
Uchwała Nr III/27/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Sokolnikach Gmina Żelechów.   206.013 KB
Uchwała Nr III/28/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Żelechów.   270.551 KB
Uchwała Nr III/29/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II /11/ 10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na 2011r.   199.566 KB
Uchwała Nr III/30/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok.   199.350 KB
Uchwała Nr III/31/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr II / 15 / 10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku   198.523 KB
Uchwała Nr III/32/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Żelechów.   202.075 KB

Uchwały II/4/10 - II/17/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r.

Załączniki
Uchwała Nr II/4/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej.   104.625 KB
Uchwała Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/233/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 listopada 2010r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.   118.032 KB
Uchwała Nr II/6/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.   142.655 KB
Uchwała Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg.   99.926 KB
Uchwała Nr II/8/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Żelechowa.   74.396 KB
Uchwała Nr II/9/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia miesięcznej diety zryczałtowanej dla radnych Rady Miejskiej w Żelechowie.   72.204 KB
Uchwała Nr II/10/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie Nr IX / 64 / 07 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.   74.141 KB
Uchwała Nr II/11/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na 2011 r.   76.211 KB
Uchwała Nr II/12/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 r.   73.033 KB
Uchwała Nr II/13/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 rok.   92.023 KB
Uchwała Nr II/14/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie : przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna jako podstawy obliczania podatku leśnego na 2011 r. na terenie gminy Żelechów.   74.834 KB
Uchwała Nr II/15/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku   108.458 KB
Uchwała Nr II/16/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie : ustalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok   104.769 KB
Uchwała Nr II/17/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Żelechów.   74.317 KB

Uchwały Nr I/1/10 - I/3/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 1 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr XXXIV/233/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 listopada 2010 r.

Uchwała Nr XXXIII/232/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 września 2010 r.

Uchwały Nr XXXII/227/10 - XXXII/231/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 września 2010 r.

Uchwały Nr XXXI/224/10 - XXXI/226/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Uchwały Nr XXX/217/10 - XXX/223/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwały Nr XXIX/211/10 - XXIX/216/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 maja 2010 r.

Uchwały Nr XXVIII/200/10 - XXVIII/210/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku

Załączniki
Uchwała Nr XXVIII/200/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żelechowa za 2009 rok.   96.213 KB
Uchwała Nr XXVIII/201/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.   96.774 KB
Uchwała Nr XXVIII/203/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.   80.655 KB
Uchwała Nr XXVIII/204/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia ceny ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi.   78.691 KB
Uchwała Nr XXVIII/205/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.   80.160 KB
Uchwała Nr XXVIII/206/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok.   139.146 KB
załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/206/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.   127.196 KB
Uchwała Nr XXVIII/207/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Gózdku Gmina Żelechów.   82.290 KB
Uchwała Nr XXVIII/208/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie: zmiany zasad usytuowania na terenie Gminy Żelechów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.   80.060 KB
Uchwała Nr XXVIII/209/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/53/07 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie stałych obwodów głosowania.   106.016 KB
Uchwała Nr XXVIII/210/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/240/2002 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie podziału miasta i gminy Żelechów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej w Żelechowie.   84.322 KB

Uchwały Nr XXVII/190/10 - XXVII/199/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010 r.

Załączniki
UCHWAŁA Nr XXVII/192/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na rok 2010.   124.868 KB
UCHWAŁA Nr XXVII/193/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIII/168/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości.   691.500 KB
UCHWAŁA Nr XXVII/194/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żelechów.   113.000 KB
UCHWAŁA Nr XXVII/195/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 r.   185.297 KB
UCHWAŁA Nr XXVII/196/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy Żelechów środków stanowiących fundusz sołecki.   120.000 KB
UCHWAŁA Nr XXVII/197/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: zmiany Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żelechów.   76.709 KB
UCHWAŁA Nr XXVII/198/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zwarcie umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów na czas nieoznaczony.   129.500 KB
Uchwała Nr XXVII/191/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów, teren zabytkowego parku dworskiego.   108.866 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/191/10 (cz. 1)   2.160 MB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/191/10 (cz. 2)   1.159 MB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/191/10   88.635 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/191/10 (cz. 1)   692.429 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/191/10 (cz. 2)   457.085 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/191/10 (cz. 3)   945.679 KB
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/191/10   90.981 KB
Uchwała Nr XXVII/190/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów   118.265 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/190/10   5.855 MB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/190/10   2.809 MB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/190/10   89.431 KB

Uchwała Nr XXVI/189/10 Rady Miejskiej w Żelechowie

Uchwała Nr XXVI/189/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów

Uchwała Nr XXVI/188/10 Rady Miejskiej w Żelechowie

Uchwała Nr XXVI/188/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Uchwała Nr XXVI/187/10 Rady Miejskiej w Żelechowie

Uchwała Nr XXVI/187/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelechów na lata 2009 - 2032"

Uchwała Nr XXVI/186/10 Rady Miejskiej w Żelechowie

Uchwała Nr XXVI/186/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Żelechów

Uchwała Nr XXVI/185/10 Rady Miejskiej w Żelechowie

Uchwała Nr XXVI/185/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu

Uchwała Budżetowa Nr XXVI/184/10 Rady Miejskiej w Żelechowie

Uchwała Budżetowa Nr XXVI/184/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2010 rok