Uchwały Nr XXVI/176/2016-XXVI/182/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2016r.

Uchwały Nr XXV/168/2016-XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r.

Załączniki
Uchwała NR XXV/168/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2017-2028.   661.422 KB
Uchwała NR XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2017 rok.   3.374 MB
Uchwała NR XXV/170/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2016-2028   1.045 MB
Uchwała NR XXV/171/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2016   860.007 KB
Uchwała NR XXV/172/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, adminstracyjnej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów   685.083 KB
Uchwała NR XXV/173/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie określenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg Gminnych.opłat   481.734 KB
Uchwała NR XXV/174/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żelechów   244.808 KB
Załącznik do uchwały Nr XXV/174/2016 z dnia 15 grudnia 2016roku   529.246 KB
Uchwała NR XXV/175/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016r zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji   215.839 KB

Uchwały Nr XXIV/155/2016-XXIV/167/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r.

Załączniki
Uchwała Nr XXIV/155/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2016-2028.   7.786 MB
Uchwała Nr XXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2016   5.331 MB
Uchwała Nr XXIV/157/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017.   470.466 KB
Uchwała Nr XXIV/158/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2017   246.931 KB
Uchwała Nr XXIV/159/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2017   556.158 KB
Uchwała Nr XXIV/160/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stwaek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2017   1.814 MB
Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na 2017 rok   1.795 MB
Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Żelechów   963.182 KB
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/162/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r.   1.272 MB
Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji   232.642 KB
Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Żelechów przy ul. ks. gen. Stanisława Brzóski.   248.636 KB
Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów   3.261 MB
Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościi zagospodarowania tych odpadów.   333.457 KB
Uchwała Nr XXIV/167/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem bądź zarządzającym jest Gmina Żelechów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.   1.709 MB

Uchwały Nr XXIII/149/2016-XXIII/154/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016r.

Uchwały Nr XXII/143/2016-XXII/148/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2016r.

Uchwały Nr XXI/141/2016-XXI/142/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 lipca 2016 r.

Uchwały Nr XX/127/2016-XX/140/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016r.

Załączniki
Uchwała Nr XX/127/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Żelechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.   179.820 KB
Uchwała Nr XX/128/2016 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żelechowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.   238.854 KB
Uchwała Nr XX/129/2016 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.   887.547 KB
Uchwała Nr XX/130/2016 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2016-2028   844.589 KB
Uchwała Nr XX/131/2016 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2016.   3.888 MB
Uchwała Nr XX/132/2016 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów oraz planów miejscowych.   1,019.995 KB
Załącznik do Uchwały Nr XX/132/2016 ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM MIASTA I GMINY ŻELECHÓW WRAZ Z OCENĄ AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO   1.744 MB
Uchwała Nr XX/133/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów   1.259 MB
Uchwała Nr XX/134/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów   1.256 MB
Uchwała Nr XX/135/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów   2.378 MB
Uchwała Nr XX/136/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów   2.346 MB
Uchwała Nr XX/137/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.   681.190 KB
Uchwała Nr XX/138/2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   768.819 KB
Załączniki do Uchwały Nr XX/138/2016   2.022 MB
Uchwała Nr XX/139/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Żelechów.   692.670 KB
Uchwała Nr XX/140/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Żelechowie stanowiącej własność Gminy Żelechów na czas nieoznaczony.   253.833 KB

Uchwała Nr XIX/126/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 maja 2016r.

Uchwały Nr XVIII/120/2016-XVIII/125/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 maja 2016r.

Uchwały Nr XVII/115/2016-XVII/119/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2016r.

Uchwały Nr XVI/107/2016-XVI/114/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 lutego 2016r.

Uchwały Nr XV/101/2016 - XV/106/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 stycznia 2016 r.