Uchwała Nr V/32/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr IV/19/2018 - IV/31/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r.

Załączniki
Uchwała Nr IV/19/2018 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2018 ? 2028.   3.559 MB
Uchwała Nr IV/20/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018   708.944 KB
Uchwała Nr IV/21/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żelechów w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu   3.150 MB
Uchwała Nr IV/22/2018 w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb prac społecznie użytecznych na rok 2019 w Gminie Żelechów   433.251 KB
Uchwała Nr IV/23/2018 w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla radnych   291.718 KB
Uchwała Nr IV/24/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2019   1.759 MB
Uchwała Nr IV/25/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na 2019 rok   904.795 KB
Uchwała Nr IV/26/2018 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu gminy Żelechów   256.559 KB
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 ? 2023   293.896 KB
Uchwała Nr IV/28/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023   212.098 KB
Uchwała Nr IV/29/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2019 ? 2028   3.259 MB
Uchwała Nr IV/30/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2019 rok   593.690 KB
Budżet 2019 - część opisowa   4.866 MB
Budżet 2019 załączniki cz 1   2.707 MB
Budżet 2019 załączniki cz 2   5.815 MB
Budżet 2019 załączniki cz 3   2.057 MB
Uchwała Nr IV/31/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Żelechowa   335.368 KB

Uchwały Nr III/7/2018 - III/18/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 grudnia 2018 r.

Załączniki
Uchwała Nr III/7/2018 w sprawie uchylenia uchwały XLV/295/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZOZ w Garwolinie   233.504 KB
Uchwała Nr III/8/2018 w sprawie zmiany w WPF Gminy Żelechów na 2018 rok   4.147 MB
Uchwała Nr III/9/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2019   266.731 KB
Uchwała Nr III/10/2018 w sprawie ogłoszenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania wysokości podatku leśnego na rok 2019   157.171 KB
Uchwała Nr III/11/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2019   353.528 KB
Uchwała Nr III/12/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żelechów na rok 2019   899.201 KB
Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023   535.717 KB
Uchwała III/14/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania   279.396 KB
Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.   1.072 MB
Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały nr XLVII/308/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Żelechów   463.242 KB
Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2018 r.   2.956 MB
Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego   205.327 KB

Uchwały Nr II/3/2018 - II/6/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2018 roku

Uchwały Nr I/1/2018 - I/2/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 listopada 2018 r.

Uchwały Nr XLVIII/311/2018 - XLVIII/319/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 roku

Załączniki
Uchwała Nr XLVIII/311/2018 w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2018 - 2028   3.363 MB
Uchwała Nr XLVIII/312/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018   2.376 MB
Uchwała Nr XLVIII/313/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Żelechów   521.149 KB
Uchwała Nr XLVIII/314/2018 w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszeia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty   678.421 KB
Uchwała Nr XLVIII/315/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na teenie Gminy Żelechów   542.837 KB
Uchwała Nr XLVIII/316/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów   412.456 KB
Uchwała Nr XLVIII/317/2018 w sprawie nadania rondu na terenie miasta Żelechów nazwy Rondo 100-lecia Niepodległości   377.828 KB
Uchwała Nr XLVIII/318/2018 w sprawie szczegółowego określenia szczególowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania   577.939 KB
Uchwała Nr XLVIII/319/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żelechów na lata 2019-2021   2.441 MB

Uchwały Nr XLVII/303/2018 - XLVII/310/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r.

Uchwały Nr XLVI/301/2018 - XLVI/302/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Uchwały Nr XLV/293/2018 - XLV/300/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2018 r.

Uchwały Nr XLIV/290/2018 - XLIV/292/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 maja 2018 r.

Uchwały Nr XLIII/288/2018 - XLIII/289/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 maja 2018 r.

Uchwały Nr XLII/275/2018 - XLII/287/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r.

Załączniki
Uchwała Nr XLII/275/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2018 - 2028   2.942 MB
Uchwała Nr XLII/276/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018   3.303 MB
Uchwała Nr XLII/277/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie podziału Gminy Żelechów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczbt radnych wybieranych w każdym okręgu   675.513 KB
Uchwała Nr XLII/278/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie podziału Gminy Żelechów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych   638.627 KB
Uchwała Nr XLII/279/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   620.353 KB
Uchwała Nr XLII/280/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych   289.885 KB
Uchwała Nr XLII/281/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żelechów   198.575 KB
Uchwała Nr XLII/282/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych   329.158 KB
Uchwała Nr XLII/283/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie Regulaminu korzystania z terenu przy fontannie i fontanny miejskiej w Żelechowie   306.520 KB
Uchwała Nr XLII/284/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy najmu nieruchomości gruntowej wraz z lokalem użytkowym położonym w Żelechowie na okres pięciu lat w drodze bezprzetargowej   152.645 KB
Uchała Nr XLII/285/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żelechów w 2018 roku   671.288 KB
Uchwała Nr XLII/286/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2018   1.882 MB
Uchwała Nr XLII/287.2018 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na 2018 rok   788.233 KB

Uchwały Nr XLI/268/2018 - XLI/274/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 lutego 2018 roku

Uchwała Nr XL/267/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 stycznia 2018 r.