artykuł nr 1

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów- II postępowanie.

Załączniki:
Informacja o zawarciu umowy 682 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 501 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja po otwarciu ofert MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów oraz Uchwała Nr XLVIII/315/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 - 8. Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Uchwała Nr XLVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 34 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - wzór umowy 92 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o przetargu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 2

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 492 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania 821 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja po otwarciu ofert 546 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów oraz Uchwała Nr XLVIII/315/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów. MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Uchwała Nr XLVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia 50 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 37 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 36 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 790 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - wzór umowy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 12 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o przetargu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 3

Odbudowa drogi gminnej nr 131412W w Stefanowie na odcinku od km 1+767 do km 2+766 o długości 0,999 km

artykuł nr 4

Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Publicznego Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Żelechowie.

Załączniki:
Informacja o zawarciu umowy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja po otwarciu ofert MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 7 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 Wykaz asortymentu - zadanie V - Pieczywo i wyroby ciastkarskie 285 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 Wykaz asortymentu - zadanie IV - Produkty Mleczarskie 312 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 Wykaz asortymentu - zadanie III - Różne produkty spożywcze MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 Wykaz asortymentu - zadanie II - Warzywa i owoce świerze 926 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 5 Wykaz asortymentu - zadanie I - produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne 810 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 24 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 17 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 30 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - wzór umowy MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 13 MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Ogłoszenie o przetargu MB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 5

Odbudowa drogi gminnej nr 131410W w miejscowości Nowy Kębłów i Stary Kębłów w km od 0+297 - 1+116 o długości 0,819 km (wraz z przepustem w km 1+004)