Uchwały Nr XVI/151/11 - XVI/160/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r.

Załączniki
Uchwała Nr XVI/151/11 rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: stwierdzenia nieważności Uchwały Nr X/105/11Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.   107.191 KB
Uchwała Nr XVI/152/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XII/117/11Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.   106.532 KB
Uchwała Nr XVI/153/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego   106.116 KB
Uchwała Nr XVI/154/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.   186.844 KB
Tabela Nr 1 do uchwały XVI/154/11   168.001 KB
Załącznik nr 1 do uchwały XVI/154/11   194.124 KB
Załącznik nr 2 do uchwały XVI/154/11   216.495 KB
Uchwała Nr XVI/155/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 - 2018   111.831 KB
Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/155/11   164.923 KB
Uchwała Nr XVI/156/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2012 - 2018   340.366 KB
Uchwała Nr XVI/157/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2012 rok.   2.584 MB
Uchwała Nr XVI/158/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.   65.026 KB
Uchwała Nr XVI/159/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów na lata 2012-2016   108.871 KB
Uchwała Nr XVI/160/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów.   60.774 KB

Uchwały Nr XV/133/11 - XV/150/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 r.

Załączniki
Uchwała Nr XV/133/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.   175.001 KB
Tabela Nr 1 do uchwały XV/133/11   163.649 KB
załącznik Nr 1 do uchwały XV/133/11   162.452 KB
załacznik Nr 2 do uchwały XV/133/11   183.869 KB
Uchwała Nr XV/134/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2011.   223.857 KB
załącznik nr 1 do uchwały XV/134/11   162.479 KB
załącznik nr 2 do uchwały XV/134/11   183.768 KB
Uchwała Nr XV/135/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 - 2018   110.174 KB
załącznik nr 1 do uchwały XV/135/11   90.793 KB
załącznik nr 2 do uchwały XV/135/11   56.609 KB
wykaz przedsięwzięć do uchwały XV/135/11   86.561 KB
Uchwała Nr XV/136/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012   59.754 KB
Uchwała Nr XV/137/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na rok 2012 na terenie gminy Żelechów.   61.589 KB
Uchwała Nr XV/138/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Żelechów na rok 2012   63.705 KB
Uchwała Nr XV/139/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok.   58.025 KB
Uchwała Nr XV/140/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie Nr IX/64/07 z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.   78.428 KB
załącznik nr 1 do uchwały XV/140/11   134.316 KB
załącznik nr 2 do uchwały XV/140/11   168.570 KB
Uchwała Nr XV/141/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.   78.016 KB
Uchwała Nr XV/142/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2012 rok   64.224 KB
Uchwała Nr XV/143/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.   90.151 KB
Uchwała Nr XV/144/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i wyboru przewodniczącego komisji.   85.933 KB
Uchwała Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na 2012 rok.   131.347 KB
Uchwała Nr XV/146/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Żelechowa.   80.606 KB
Uchwała Nr XV/147/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Łomnica na lata 2011 - 2018"   371.693 KB
Uchwała Nr XV/148/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Żelechowie.   86.339 KB
Uchwała Nr XV/149/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. "Indywidualizacja szansą na rozwój".   36.502 KB
Uchwała Nr XV/150/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pt. "Efektywna edukacja - nasz cel, twoja przyszłość. Program rozwojowy szkół podstawowych gm. Żelechów".   38.994 KB

Uchwały Nr XIV/129/11 - XIV/132/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 października 2011 r.

Uchwały Nr XIII/120/11 - XIII/128/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r.

Załączniki
Uchwała Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów   183.228 KB
Załącznik do Uchwały Nr XIII/120/11 (mapa)   1.122 MB
Uchwała Nr XIII/121/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.   176.185 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały XIII/121/11   161.313 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały XIII/121/11   144.826 KB
objaśnienia do Uchwały Nr XIII/121/11   69.951 KB
Uchwała Nr XIII/122/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 - 2018   107.445 KB
Załącznik do Uchwały Nr XIII/122/11   194.310 KB
Uchwała Nr XIII/123/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Żelechowie.   135.755 KB
Uchwała Nr XIII/124/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Żelechowie stanowiącej własność Gminy Żelechów   134.804 KB
Uchwała Nr XIII/125/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żelechów położonej w Żelechowie przy ul. Kochanowskiego.   134.137 KB
Uchwała Nr XIII/126/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów.   173.685 KB
Uchwała Nr XIII/127/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Garwolinie oraz Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2012-2015.   174.259 KB
Uchwała Nr XIII/128/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod tytułem "Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach Stary Kębłów i Stary Goniwilk" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.   137.888 KB

Uchwały Nr XII/113/11 - XII/119/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Załączniki
Uchwała Nr XII/113/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/110/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011   105.576 KB
Uchwała Nr XII/114/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.   131.987 KB
Tabela Nr 1 do uchwały Nr XII/114/11   97.171 KB
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/114/11   122.164 KB
Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/114/11   167.218 KB
Uchwała Nr XII/115/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 - 2018.   118.075 KB
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/115/11   272.044 KB
Uchwała Nr XII/116/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego   103.240 KB
Uchwała Nr XII/117/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   105.720 KB
Uchwała Nr XII/118/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury   112.590 KB
Uchwała Nr XII/119/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany siedzib niektórych obwodowych komisji wyborczych.   88.137 KB

Uchwały Nr XI/106/11 - XI/112/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 lipca 2011 r.

Uchwały Nr X/91/11 - X/105/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r.

Załączniki
Uchwała Nr X/91/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Starym Goniwilku.   74.225 KB
Uchwała Nr X/92/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Starym Kębłowie.   75.523 KB
Uchwała Nr X/93/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów.   66.383 KB
Uchwała Nr X/94/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Żelechów.   62.963 KB
Uchwała Nr X/95/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelechów.   68.259 KB
Uchwała Nr X/96/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/157/05 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.   75.572 KB
Uchwała Nr X/97/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli   85.529 KB
Uchwała Nr X/98/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych na 2011 rok.   138.716 KB
Uchwała Nr X/99/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań oraz innych zagrożeń na terenie miasta i gminy Żelechów ?RAZEM BEZPIECZNIEJ? na lata 2011-2015.   151.499 KB
Uchwała Nr X/100/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r.w sprawie zmian w budżecie gminy za 2011 rok.   188.898 KB
Tabela Nr 1 do Uchwały Nr X/100/11   125.295 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/100/11   190.886 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały X/100/11   190.886 B
Uchwała Nr X/101/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 - 2018.   80.476 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/101/11   154.041 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały X/101/11   92.571 KB
Uchwała Nr X/102/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: Budowa kompleksu sportowego w Żelechowie w ramach edycji programu ? Moje boisko - ORLIK 2012?.   78.146 KB
Uchwała Nr X/103/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Żelechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010   76.127 KB
Uchwała Nr X/104/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Żelechowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010   75.493 KB
Uchwała Nr X/105/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej   97.783 KB

Uchwały Nr IX/85/11 - IX/90/11 Rady Miejskiej w Żelechowie

Uchwały Nr VIII/75/11 - VIII/84/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 r.

Załączniki
Uchwała Nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie dokonania reasumpcji Uchwały Nr VII/74/11 rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 - 2018   65.338 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/75/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 r.   103.535 KB
Uchwała Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.   149.544 KB
tabela Nr 1 do Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 r.   65.954 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 r.   110.508 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 r.   111.307 KB
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 r.   78.456 KB
Uchwała Nr VIII/77/11 rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1364W Anielów ? Stefanów na długości 1300 mb w miejscowości Władysławów.   65.254 KB
Uchwała Nr VIII/78/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.   64.366 KB
Uchwała Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Żelechowie w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Żelechów w 2011 roku   64.980 KB
Uchwała Nr VIII/80/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 ? 2018.   61.524 KB
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/80/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 r.   103.700 KB
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/80/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 r.   213.347 KB
Uzasadnienie do zmiany WPF   53.416 KB
Uchwała Nr VIII/81/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Żelechów środków stanowiących fundusz sołecki   81.629 KB
Uchwała Nr VIII/82/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żelechów na rok 2011.   117.743 KB
Uchwała Nr VIII/83/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Żelechów.   77.104 KB
Uchwała Nr VIII/84/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie: powołania Skarbnika Gminy Żelechów.   77.026 KB

Uchwała VII/74/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 marca 2011 r.

Uchwała VI/73/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 lutego 2011 r.

Uchwała V/71/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 lutego 2011 r.

Uchwały IV/33/11 - IV/65/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r.

Załączniki
Uchwała nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2011 rok   536.337 KB
Załączniki do uchwały nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. (spakowane)   95.277 KB
Uchwała Nr IV/34/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żelechów na lata 2011 - 2018   213.723 KB
Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/34/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r.   34.000 KB
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/34/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r.   26.500 KB
Uchwała Nr IV/35/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/177/09 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żelechów   207.244 KB
Uchwała Nr IV/36/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Żelechowie na 2011 rok.   266.904 KB
Uchwała Nr IV/37/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowy Goniwilk   310.928 KB
Uchwała Nr IV/38/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stary Goniwilk   311.571 KB
Uchwała Nr IV/39/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gąsiory   311.380 KB
Uchwała Nr IV/40/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Gózdek   310.935 KB
Uchwała Nr IV/41/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Huta Żelechowska   311.522 KB
Uchwała Nr IV/42/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Janówek   311.482 KB
Uchwała Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kalinów   311.797 KB
Uchwała Nr IV/44/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Nowy Kębłów   311.581 KB
Uchwała Nr IV/45/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stary Kębłów   312.098 KB
Uchwała Nr IV/46/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Kotłówka   311.824 KB
Uchwała Nr IV/47/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Łomnica   311.290 KB
Uchwała Nr IV/48/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Piastów   311.411 KB
Uchwała Nr IV/49/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Sokolniki   311.292 KB
Uchwała Nr IV/50/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Stefanów   311.189 KB
Uchwała Nr IV/51/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Władysławów I   311.183 KB
Uchwała Nr IV/52/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Władysławów II   311.258 KB
Uchwała Nr IV/53/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Wola Żelechowska   311.524 KB
Uchwała Nr IV/54/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwa Zakrzówek   311.404 KB
Uchwała nr IV/55/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej.   280.476 KB
Uchwała Nr IV/56/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Starym Kębłowie.   282.526 KB
Uchwała Nr IV/57/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum w Starym Goniwilku.   280.802 KB
Uchwała Nr IV/58/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Żelechowie poprzez likwidację "Szkoły Filialnej w Zakrzówku wraz z oddziałem przedszkolnym".   255.157 KB
Uchwała Nr IV/59/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod tytułem "Przedszkolak w świecie sztuki ludowej" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.   210.325 KB
Uchwała Nr IV/60/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod tytułem "Zaczarowany świat teatru i my" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.   209.902 KB
Uchwała Nr IV/61/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod tytułem "Świat jest teatrem - zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.   210.008 KB
Uchwała Nr IV/62/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod tytułem "Mały Odkrywca w Przedszkolu" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.   209.758 KB
Uchwała Nr IV/63/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod tytułem "Zamki, rycerze, turnieje" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.   209.895 KB
Uchwała Nr IV/64/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod tytułem "Prace ręczne - tradycja i nowoczesność" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.   210.701 KB
Uchwała Nr IV/65/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie: ustalenia stawek opłaty targowej na 2011 rok   334.763 KB