główna zawartość
artykuł nr 1

„Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Żelechów”

Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu MB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia MB
Załącznik nr 1 - wzór umowy 120 KB
Załacznik nr 2 - formularz ofertowy 53 KB
Załacznik nr 3 - ośwaidzcenie o spełniniu warunków udziału w postępowaniu 32 KB
Załacznik nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 40 KB
Załacznik nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 147 KB
Załacznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 30 KB
Załacznik nr 7 - zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych na potrzeby realizacji zamówienia ( w przypadku powoływania się wykonawcy na zasoby innego podmiotu) 34 KB
załącznik nr 8 - 8. Uchwała Nr XXIII/152/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Uchwała Nr XXIV/166/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, Uchwała Nr XLVIII/316/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, MB
załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów oraz Uchwała Nr XLVIII/315/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 11 października 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów oraz Uchwała Nr IX/69/2019 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelechów MB
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 10.12.2019 499 KB
Załacznik nr 1 - wzór umowy 124 KB
Załacznik nr 2 - formularz ofertowy 86 KB
Informacja po otwarciu ofert MB
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 943 KB
Informacja o zawarciu umowy MB
artykuł nr 2

Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej - II postępowanie

artykuł nr 3

Modernizacja dróg gminnych w Gminie Żelechów - etap II

artykuł nr 4

Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie.

artykuł nr 5

Przebudowa zabytkowego dworku przy ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej.